Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van booztr.nl, booztr.be en booztr.eu zoals deze beschikbaar zijn gesteld door BOOZTR B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze websites aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOOZTR is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op onze websites her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BOOZTR.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BOOZTR te mogen claimen of te veronderstellen. BOOZTR streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. BOOZTR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites worden vermeld waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van BOOZTR op deze pagina.Powernaptrein voor de NS!